NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wójt Gminy Ujazd

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO INSPEKTORA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE

 

  1. Wymagania niezbędne:

Osoba musi spełniać wymagania wynikające z art. 6 ustawy z dnia  21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr 223. poz. 1458 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 170/29/2009 Wójta Gminy Ujazd z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Ujeździe (ze zmianami), tzn.:

1) posiadać obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),

2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

3) nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  posiadać :

- wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie oraz co najmniej
3 -letni staż pracy;

5) cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

2.1.Predyspozycje osobowościowe

1) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

2) dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

2.2. Umiejętności zawodowe:

1)   znajomość przepisów:

a)   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,

b)   ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,

c)   przepisów instrukcji kancelaryjnej,

d)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

e)   ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych,

2)   umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi poczty elektronicznej, edytora tekstów WORD, posługiwania się Internetem,

3)   mile widziane studia podyplomowe z zamówień publicznych.

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)   Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych  przewidzianych do realizacji przez Urząd Gminy  lub publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych w ciągu 12 miesięcy zamówieniach o znacznej wartości lub planowanych umowach ramowych przewidujących udzielanie takich zamówień.

2)   Prowadzenie postępowań  o  udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy, usługi
w trybach przewidzianych w ustawie  prawo zamówień publicznych  zgodnie z przepisami cytowanej ustawy oraz dyrektywami Unii Europejskiej, Banku Światowego  itp., a w szczególności:

a)   przygotowanie dokumentów celem ogłaszania przetargów (opisu przedmiotu zamówienia  dokonuje stanowisko merytoryczne),

b)   ogłaszanie przetargów,

c)   sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

d)   udzielanie oferentom wyjaśnień dotyczących zapisów w specyfikacji, dokumentacji technicznej, kosztorysach ofertowych itp.,

e)   udział w pracach Komisji Przetargowej oraz merytoryczna obsługa tej Komisji;

f)    udział w rozprawach przed Krajową  Izbą Odwoławczą,

g)   sporządzanie protokołów postępowania o zamówienia publiczne.

3)   Dokonywanie zamówień z wolnej ręki, zlecanych przez Wójta Gminy,  Sekretarza bądź Kierownika Referatu.

4)   Prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień  publicznych.

5)   Prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.

6)   Koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy.

7)   Nadzór nad postępowaniem prowadzonym przez inne stanowiska organizacyjne Urzędu
w zakresie udzielania zamówień publicznych w trybie „zapytania o cenę” i „z wolnej ręki” oraz postępowań udzielania zamówień  zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

8)   Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów, w tym występowanie
w wnioskiem do Referatu Księgowości.

9)   Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10) Wykonywanie innych czynności zmierzających do wyłonienia wykonawcy – dostawcy wynikające
z ustawy Prawo zamówień  publicznych.

11)     Sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.

12)    Opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz zamówień, w stosunku do których ustawy
o zamówieniach publicznych nie stosuje się.

 

  1. 4.     Warunki pracy

1) Wymiar czasu pracy – 8 godzin;

2) Praca jednozmianowa;

3) Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy;

4) Bezpieczne warunki pracy na stanowisku, stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.

 

  1. 5.     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 

Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się a stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ujazd.bip.cc )

 

  1. Wymagane dokumenty:

1)   List motywacyjny;

2)   Kwestionariusz osobowy lub curriculum vitae;

3)   Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4)   Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy;

5)   Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach);

6)   Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)   Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)   Osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie (pok. 1) Urzędu Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, w terminie do dnia 17 marca 2014 r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W trakcie naboru zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna i test kwalifikacyjny. O terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej osoby, które prawidłowo złożyły dokumenty aplikacyjne zostaną powiadomione telefonicznie..

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ujazd.bip.cc ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)                                                                                  

 

Ujazd, dnia 3 marca 2014 r.

Wójt Gminy Ujazd

(-) mgr inż. Marcin Grzelczak

 

DOCXformularz.docx

 

23
marca sobota
imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera