NABÓR na stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe OGŁASZA NABÓR

na stanowisko urzędnicze–  KSIĘGOWY

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe

97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów bl.8 lok. B

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,  lub posiadać  obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego    Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2) wykształcenie minimum średnie lub wyższe-  ekonomiczne

3) pełna zdolność do czynności prawnych,

4) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1)nieposzlakowana opinia;

 2). znajomość przepisów: znajomość ustawy o finansach publicznych, zamówieni publicznych, rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podatku dochodowym osób prawnych oraz od osób fizycznych, samorządzie gminnym,    integracji europejskiej, kodeks pracy,  umiejętność stosowania i interpretacji przepisów

3).  dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

4). umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office i przeglądarki internetowej, znajomość programu Płatnik.

 5). umiejętność pracy w programie księgowość budżetowa

 6). umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra motywacja do pracy ,dobra organizacja pracy,    łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność

Dodatkowe informacje.

Wymiar czasu pracy :1/2 etatu możliwością jego zwiększenia do6/8. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1). prowadzenie rachunkowości GOPS, sporządzanie przelewów elektronicznych

2). prowadzenie gospodarki finansowo - księgowej GOPS,

4) sporządzanie sprawozdań finansowych i statystyki publicznej,

5). opracowanie projektu budżetu oraz bieżąca analiza realizacji budżet,

6). naliczanie składek ZUS dla poszczególnych  zasiłkobiorców GOPS,

7). obsługa programu PŁATNIK dla  zasiłkobiorców GOPS,

8). obsługa księgowa projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

9). opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika GOPS

10).archiwizacja dokumentów i sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem rachunkowym

4. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny;

2) Kwestionariusz osobowy lub curriculum vitae;

3) Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie – kserokopia świadectwa ukończenia liceum, technikum,   lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

4) Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

5) Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach);

6) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w GOPS w Ujeździe z siedzibą Osiedle Niewiadów bl. 8 lok. B  w terminie do dnia 27 stycznia  2014 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem nabór na stanowisko urzędnicze–  KSIĘGOWY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe

 

             Aplikacje, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            W trakcie naboru zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna i test kwalifikacyjny w terminach ustalonych przez kierownika GOPS w Ujeździe

            Szczegółowy opis stanowiska pracy oraz  informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ujazd.bip.cc ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy Ujazd,  Pl. Kościuszki 6 oraz w siedzibie GOPS– 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów bl.8 lok. B.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008  r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

                                                   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Liliana Wilkowska

22
stycznia wtorek
imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera