Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

 

Dyrektor  Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów

ogłasza nabór na:

 Stanowisko - nauczyciel wychowania przedszkolnego

1. Przedmiot naboru:

a)      Stanowisko: nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego

 1. Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów
 2. Okres zatrudnienia: od 1 stycznia 2014 do 31 sierpnia 2014r.
 3.  Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.
 4. Wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy.

  2.Wymagania podstawowe:       

        1.Kwalifikacje nie mniejsze niż określone w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji

           Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych  kwalifikacji

           wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 

           zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu                            

           kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 )    

        2. stopień awansu zawodowego: co najmniej nauczyciel kontraktowy

3. Wymagania dodatkowe

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
 2. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. nie toczy się przeciwko nauczycielowi/nauczycielce postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
 4. spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu
 5. książeczka zdrowia,
 6. doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 7. przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,
 8. kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
 9. zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,
 10. poczucie odpowiedzialności,
 11. znajomość i obsługa programów komputerowych: pakietu MS Office, umiejętność korzystania z poczty elektronicznej, Internetu,
 12. wysoka kultura osobista

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju zgodnie z ,, Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego” ( załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.  Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17)
 2. systematyczne planowanie i realizacja zajęć wychowawczo - dydaktyczno-opiekuńczych

c)     rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków,

d)     dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych ,

e)  organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 f)   współdziałanie i informowanie rodziców o postępach dzieci,

           g)  realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu przedszkola

      h)  prowadzenie dokumentacji nauczyciela zgodnie z wytycznymi .

  

5. Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV),

b. list motywacyjny

      c. odpis dyplomu ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające  

          zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,              

      d. akt nadania awansu zawodowego nauczyciela ( kopia)

      e. inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,

          ( kopie)

      f. świadectwa pracy potwierdzające zatrudnienie na stanowisku nauczyciela (kopie)

      g. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku

          nauczyciela,

      h. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione

          umyślnie,

      i. oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko nauczycielowi postępowanie karne lub

          dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.

 Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w  gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów od dnia 10 grudnia 2013r. do dnia 19 grudnia 2013 r. do godz. 15.00 z dopiskiem ,, Oferta na stanowisko nauczyciela przedszkola”

6. Opis procedury wyłaniania kandydata

Kandydaci spełniający wymagania podstawowe i dodatkowe zostaną zaproszeni  telefonicznie  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzi dyrektor przedszkola.

Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe.

Dokumenty niekompletne zostaną zwrócone właścicielom  drogą pocztową.

 

Dyrektor  Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera