Nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds księgowych

kierownik Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Ujeździe OGŁASZA NABÓR

na stanowisko urzędnicze – REFERENT D.S. KSIĘGOWYCH

w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Ujeździe

97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27.

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,  lub posiadać  obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego    Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2) wykształcenie minimum średnie,   ekonomiczne o kierunku – rachunkowość,

3) pełna zdolność do czynności prawnych,

4) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

  1. nieposzlakowana opinia;
  2. znajomość przepisów:

            - ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. z  2013 r., poz. 885),

            - ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, (Dz. U. z  2013 r., poz. 330, 613),

            - ustawy z dnia 8. 03.1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. Z  2013 r. poz. 594, 6,45)

            - ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty, (Dz. U. z  2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

            - ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela, (Dz. U. z  2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

            - ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, (Dz. U. z 2012 r. poz. 592                        

            z późn. zm.).           

3)  dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

4) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office i przeglądarki internetowej, znajomość programu Płatnik.

   3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

         1. Kompletowanie i analiza dokumentów niezbędnych do naliczania i potrącania               wynagrodzeń,      rozliczanie            godzin ponadwymiarowych nauczycieli.

            2. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli

            3. Naliczanie podatku i sporządzanie informacji podatkowych, naliczeń składki ZUS.

            4. Sporządzanie list płac dla pracowników placówek oświatowych.

            5. Prowadzenie kart wynagrodzeń i ewidencji wypłat.

            6. Wydawanie zaświadczeń, w tym  na potrzeby emerytalno – rentowe.

            7. Przyjmowanie wniosków na stypendia, analiza merytoryczna, wypłacanie stypendiów i zasiłków               szkolnych             wnioskodawcom.

            8. Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z dokonywaniem wypłat gotówkowych.

      4. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny;

2) Kwestionariusz osobowy lub curriculum vitae;

3) Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie – kserokopia świadectwa ukończenia liceum, technikum,   lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

4) Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

5) Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach);

6) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze ZOEAS (w budynku Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów) w terminie do dnia 14  grudnia  2013 r.

 

            Aplikacje, które wpłyną do biura ZOEAS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            W trakcie naboru zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna i test kwalifikacyjny w terminach ustalonych przez kierownika ZOEAS..

            Szczegółowy opis stanowiska pracy oraz  informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ujazd.bip.cc ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy Ujazd,  Pl. Kościuszki 6 oraz w siedzibie ZOEAS – 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę                   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008  r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

 

                                                                                                                               Kierownik Zespołu Obsługi

                                                                                              Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Ujeździe

                                                                                                        

 

Osiedle Niewiadów,  02  grudnia  2013 r.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera