Nabór na stanowisko pomoc kucharki

 

 
 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów

ogłasza nabór na stanowisko pomoc kucharki

 

 

 1 . Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: pomoc kucharki
 2. Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów
 3. Wynagrodzenie współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 4. Okres zatrudnienia: od 9 grudnia 2013 do powrotu  osoby znajdującej się na zwolnieniu lekarskim
 5. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas zastępstwa
 6. Wymiar czasu pracy: 30godzin tygodniowo  - 3/4 etatu

 

  2.Wymagania podstawowe::

 • wykształcenie co najmniej zawodowe
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na w/w stanowisku

3. Wymagania dodatkowe:

 1. książeczka zdrowia
 2. przestrzeganie podstawowych zasad moralnych
 3. umiejętność podejmowania decyzji
 4. umiejętność nawiązywania dobrych  relacji z dorosłymi pracownikami przedszkola
 5. poczucie odpowiedzialności
 6. wysoka kultura osobista

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

 

 1. Obróbka wstępna warzyw , owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków 

   ( mycie , obieranie , czyszczenie ) . Rozdrabnianie warzyw ,owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów    technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych

 1. Przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi
 2. Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.
 3. Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno- sanitarnych , BHP i ppż. oraz dyscypliny pracy.
 4. Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie z instrukcją  użytkowania,
 5. Używanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
 6. Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Mycie naczyń ( wyparzanie ) i sprzętu  kuchennego
 8. Utrzymanie w czystości kuchni i pozostałych pomieszczeń kuchennych
 9. Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności.
 10. Wykonywanie innych poleceń dyrektora i kucharki związanych z organizacją  pracy przedszkola.
 11. Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie przedszkola i prawidłowe wykorzystanie maszyn , urządzeń i drobnego sprzętu

 

 

4. Wymagane dokumenty:

                          a)życiorys (CV)

                          b) list motywacyjny

c) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis)

d) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, ( kopie)

e) świadectwa pracy

f) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku pomoc kucharki

g) oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w  gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów  Osiedle Niewiadów 27  od dnia 26 listopada  2013r. do dnia 5 grudnia 2013r. do godz. 15:00 z dopiskiem ,, Oferta na stanowisko pomoc kucharki w ramach projektu ,, Przedszkole równych szans” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego”.

5. Opis procedury wyłaniania kandydata

Kandydaci spełniający wymagania podstawowe i dodatkowe zostaną zaproszeni  telefonicznie  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzi dyrektor przedszkola.

Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w  Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe.

Dokumenty niekompletne zostaną zwrócone właścicielom  drogą pocztową.  

 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera