Nabór wniosków o stypendia szkolne na rok 2013/2014

Wójt Gminy Ujazd

ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne

na rok szkolny 2013/2014

 

Wnioski wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2013r. w siedzibie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Ujeździe – budynek ZS w Osiedlu Niewiadów.

 

Uwaga! Nastąpiła zmiana miejsca urzędowania ZOEAS. Od 10 sierpnia 2012 r. siedzibą ZOEAS jest południowa część skrzydła nowego budynku. Wejście od strony południowo – wschodniej, na wprost drogi (przed zakrętem) prowadzącej  od „Biedronki”.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 456 zł na osobę w rodzinie miesięcznie; - dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 250 zł/ha przeliczeniowy.
Wnioski wraz z kompletem załączników można pobrać  w siedzibie ZOEAS, w sekretariacie ZS w Ujeździe, sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe.
Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ujazd odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty (rozdz. 8a, art. 90f  tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV?250/05 Rady Gminy w Ujeździe  z dnia 28 kwietnia 2005 r.  w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd oraz Uchwały Nr XXX/296/09 Rady Gminy Ujazd  z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd.
        Stypendium jest formą pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, a w szczególności zakup: podręczników, zeszytów, encyklopedii, słowników, lektur szkolnych, plecaków i tornistrów szkolnych, obuwia sportowego i strojów sportowych niezbędnych do realizacji zadań wychowania fizycznego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania komputerowego, pokrycie kosztów abonamentu internetowego   w okresie od 1 września do 30 czerwca oraz zakup pozostałych przyborów i pomocy szkolnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. Pomoc jest realizowana w formie zwrotu kosztów zakupu wymienionych wyżej materiałów lub usług po przedstawieniu oryginałów faktur VAT.

Termin składania wniosków o stypendia szkolne – od 01 do 15 września 2013 roku.

Wnioski należy składać w siedzibie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Ujeździe (siedziba – Osiedle Niewiadów 27)
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


UWAGA: Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.


Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
        a)  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
         b)  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizującym  odpowiednio obowiązek szkolny i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
        c) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (załączniki):
        - zaświadczenie o dochodach netto za jeden miesiąc (sierpień 2013 r.) z zakładu pracy,

        - zaświadczenie o korzystaniu z pomocy GOPS,

        - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (czy bezrobotny posiada prawo do zasiłku) lub oświadczenie o braku zarejestrowania

        - zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie rolnicze (jeśli się jest rolnikiem)

        - zaświadczenie o pobieranych świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dodatki, itp.)

        -  nakaz płatniczy podatku gruntowego (do wglądu)

        - dowód otrzymania renty/emerytury za sierpień 2013 r. (do wglądu)

        - dowód otrzymania alimentów  w sierpniu 2013 r. (do wglądu)

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych:
       - na zasadach ogólnych: zaświadczenie z US za poprzedni rok lub oświadczenie o dochodach za okres prowadzonej działalności

       - w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie z US o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz dowody opłacania składek ZUS

       - w formie karty podatkowej decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.


UWAGA: O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku,  w terminie nie dłuższym

                niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

 

 

Załączniki do pobrania:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera