Aktualności

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

09

07

2020

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.  Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych; Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.   Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora; Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji; Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego; Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.   Gdzie szukać pomocy? Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl; Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej starostwa powiatowego.   Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. na terenie powiatu tomaszowskiego. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 1: obsługiwany przez adwokatów Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41 Poniedziałek: od godz. 13.00   do   17.00 Wtorek:                   od godz. 13.00   do   17.00 Środa:                     od godz.   9.00   do   13.00 Czwartek:                od godz.   9.00   do   13.00 Piątek:                      od godz.   9.00   do   13.00   Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 2: obsługiwany przez radców prawnych Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41 Punkt Nr 2 do odwołania będzie zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, jednakże docelowo będzie mieścił się w siedzibie Powiatowego Centrum Animacji Społecznej przy ul. Farbiarskiej 20/24 w Tomaszowie Mazowieckim.   Poniedziałek:           od godz.  9.00      do 13.00 Wtorek:                   od godz.  9.00       do     13.00 Środa:                     od godz.  13.00     do     17.00 Czwartek:                od godz.  13.00     do     17.00 Piątek:                       od godz.  13.00     do     17.00   Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 3: punkt obsługiwany przez adwokatów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz., ul. Cekanowska 5 Poniedziałek:           od godz. 11.30     do     15.30 Środa:                     od godz. 11.30     do     15.30 Piątek:                      od godz. 11.30     do     15.30     Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 10/16 Wtorek:        od godz. 11.30      do     15.30 Czwartek:     od godz. 11.30      do     15.30 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 4 – punkt obsługiwany przez radców prawnych Urząd Gminy w Rokicinach, Rokiciny – Kolonia, ul. Tomaszowska 9   Poniedziałek:           od godz. 14.00                   do     18.00 Wtorek:                   od godz.  14.00                  do     18.00 Środa:                     od godz.  14.00                  do     18.00 Czwartek:                od godz.    8.00                  do     12.00 Piątek:                      od godz.   13.00                 do     17.00 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 5 - obsługuje Fundacja „Obudźmy nadzieję” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni Dworskiej, ul. Bogusławskiego 1 Poniedziałek:  od godz.  10.00                 do      14.00 Wtorek:           od godz.  10.00                do      14.00 Środa:             od godz.  10.00                do      14.00 Czwartek:       od godz.  10.00                 do      14.00 Piątek:            od godz.  10.00                do      14.00

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe informuje

01

07

2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe informuje...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się składanie wniosków elektronicznych na nowy okres świadczeniowy 2020/2021, dotyczących następujących rodzajów świadczeń: Świadczenie „dobry start” (300+) Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, Specjalny zasiłek opiekuńczy, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Składanie wniosków w formie papierowej będzie możliwe od dnia 1 sierpnia 2020r. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów jakie należy dołączyć do poszczególnych rodzajów wniosków będą udzielane telefonicznie (nr tel. 44 710 01 26 lub 44 710 18 63). UWAGA!!! Wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500+) w w/w okresie nie składa się!!!!!  (prawo do świadczeń wychowawczych jest przyznane do dnia 31 maja 2021 r.)

Czytaj więcej...

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY UJAZD

29

06

2020

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY UJAZD

W ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (przyjęte Uchwałą Nr LXII/434/18 Rady Gminy Ujazd z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Ujazd) 1. Uczniom, szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych oraz szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły ponadpodstawowej, zamieszkałym na terenie Gminy Ujazd,  którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki w nauce, znaczące osiągnięcia sportowe i artystyczne, może zostać przyznane stypendium. 2. Stypendium przyznaje się na wniosek. 3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium edukacyjnego Wójta Gminy Ujazd za wybitne osiągnięcia w nauce, w działalności artystycznej oraz za osiągnięcia sportowe może wystąpić: dyrektor szkoły, o której mowa w punkcie 1, organizacja pozarządowa, w tym fundacja i stowarzyszenie, prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, w tym w szczególności wspierające lub prowadzące działania edukacyjne wśród uczniów szkół. 4. Wniosek, składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe w terminie do dnia 15 lipca każdego roku szkolnego za wybitne osiągnięcia w nauce, artystyczne i techniczne oraz sportowe uzyskane w danym roku szkolnym.   ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH I WYRÓŻNIEŃ DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW ORAZ INNYCH OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ (Uchwała Nr XXXV/295/13 Rady Gminy Ujazd z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej) 1. Nagrody pieniężne/wyróżnienia za wysokie osiągnięcia sportowe mogą być przyznawane nie częściej niż raz w roku osobom, które: uczestniczyły we współzawodnictwie sportowym (w tym osób niepełnosprawnych), na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, stale zamieszkują na terenie Gminy Ujazd, godnie reprezentują Gminę Ujazd i swoją działalnością przyczynili się do rozwojui popularyzacji sportu na terenie gminy. 2. Wnioski o przyznanie nagrody/ wyróżnienia mogą składać: związki lub kluby sportowe, jednostki oświatowe, inne podmioty realizujące zadania z zakresu sportu, Komisja stała Rady Gminy, która w swoim zakresie działania zajmuje się sportem. 3. Wnioski składa się w ciągu dwóch miesięcy: W grach zespołowych – po zakończeniu rozgrywek ligowych lub mistrzostw w dyscyplinach indywidualnych – po zakończeniu mistrzostw. Wnioski złożone do dnia 30 czerwca rozpatrywane są w terminie do 30 lipca danego roku kalendarzowego Wnioski złożone do dnia 30 grudnia – w terminie do 30 stycznia następnego roku kalendarzowego.  

Czytaj więcej...

DOTACJA CELOWA

23

06

2020

KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które nawiedziły nasza gminę w miniony weekend, Wójt Gminy informuje, że osoby, które poniosły szkody i starty na mieniu związku z zaistniałym zdarzeniem mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku celowego ze środków rezerwy celowej budżetu państwa finansowane przez Wojewodę Łódzkiego. Pomoc przeznaczona jest dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły starty w gospodarstwach domowych ( budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Osoby dotknięte skutkami w/w zdarzenia losowego mogą dokonać zgłoszenia osobiście w dniu 24 czerwca 2020r.( środa) w godzinach od 8: 00 - 10: 00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe z siedzibą w Os. Niewiadów z załączoną dokumentacją ( oświadczenie i dokumentacja fotograficzna); szczegóły pod numerem telefonu 44 710 18 63 lub 44 710 01 26. Wszystkie zgłoszenia będą podlegały weryfikacji przez specjalnie powołaną Gminną Komisję ds. Sprawa Szacowania Strat.

Czytaj więcej...

Spis

16

06

2020

Powszechny Spis Rolny 2020

SPIS ROLNY 2020: Praca dla rachmistrzów przy Spisie Rolnym.

Czytaj więcej...

Ankieta dotycząca problemów społecznych w gminie Ujazd.

02

06

2020

Ankieta dotycząca problemów społecznych w gminie Ujazd.

W celu prawidłowego rozeznania problemów społecznych wśród mieszkańców gminy i opracowania właściwej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ujazd na lata 2021 – 2025 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o anonimowe wypełnienie ankiety, która pozwoli na podjęcie właściwych działań. Obowiązujący obecnie dokument traci moc z dniem 31.12.2020r., zatem koniecznym jest podjęcie właściwych działań zmierzających do opracowania nowego dokumentu. Taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej.   Przejdź do ankiety: https://ujazdmieszkancy.webankieta.pl/  

Czytaj więcej...

Specjalny numer gazety Nasza Gmina

21

05

2020

Specjalny numer gazety Nasza Gmina

Najnowsze specjalne wydanie gazety samorządowej Nasza Gmina jest już do pobrania w Intrenecie. W numerze wiadomości na temat funkcjonowania gminy, podsumowanie działań w walce z wirusem, informacje na temat inwestycji. http://ug.ujazd.com.pl/page/details/125/nasza-gmina-rocznik-2020

Czytaj więcej...

ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

21

05

2020

ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – poinformował Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o środki w ramach tych dwóch popularnych naborów mają czas na złożenie wniosków do 30 czerwca 2020 r. Modernizacja w obszarze D to działanie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 13 tys. do 200 tys. euro. O wsparcie może ubiegać się wspólnie kilku rolników. W tym przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro. Przyznawane w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych wsparcie ma formę dofinansowania poniesionych na realizację inwestycji kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50%. Tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik, lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60%. Maksymalna kwota dofinansowania to 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł. W ramach „Restrukturyzacji” o wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa nie może przekraczać 13 tys. euro. Wsparcie na rozwój małych gospodarstw to 60 tys. zł bezzwrotnej premii wypłacanej w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu. Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe. W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR. Można je złożyć w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji. Do 20 maja o wsparcie na „Modernizację w obszarze D” wnioskowało 554 rolników, a dla poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wpłynęło blisko 1000 wniosków.

Czytaj więcej...

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

19

05

2020

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Czytaj więcej...

15

05

2020

Uwaga!!! Przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Bielina, Dębniak, Kolonia Dębniak, Teklów, Wólka Krzykowska

ZGKiM informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 19.05.2020 r. (wtorek) w godzinach 9:00 -15:00  nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Bielina, Dębniak, Kolonia Dębniak, Teklów, Wólka Krzykowska

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter