Aktualności

wypelnij ankiete

18

02

2021

Ankiety dla mieszkańców i przedsiębiorców gminy

    W związku z przygotowywaniem przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2027, zwracamy się do mieszkańców Gminy o wypełnianie ankiet, które przyczynią się do określenia zasobów, potencjału, szans rozwoju oraz problemów występujących w naszej społeczności. Dzięki temu wyznaczone zostaną cele i działania na najbliższe lata, które zostaną zawarte w dokumencie strategicznym - Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2027.Ankiety można wypełniać online lub ręcznie drukując ankietę, którą należy wrzucić do pojemnika znajdującego sięw Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 41. Poniżej znajdują się ankiety do wypełnienia w wersji online w załączniku ankiety w wersji do wydruku, prosimy Państwao wypełnienie ankiety dla mieszkańców oraz przedsiębiorców MSP.Ankiety do wypełnienia online:dla mieszkańców:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffwxy6u41P1kofh8ROf74dpK20WC6nvzj_TjC2nIK2DoBSDA/viewform?usp=sf_linkdla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjjj15vlGzw3185pNjJHlSgCyIoAdotwx-iwSIWjVliUkljg/viewform?usp=sf_linkdla absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPSxEBxxVo4nAECnR-y8KL7UgT0MsYhv-4ej0peJR_K3lWfA/viewform?usp=sf_linkdla osób bezrobotnych:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFPqRN-NO5GS8XnncZI_cE3c3jBblJvoow4t1-TVp1FKkFyA/viewform?usp=sf_linkdla osób pracujących:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFS7Hn5aPUVtf01JiDvpyeedHnJK4DAC0RRWOPGobZCewLBg/viewform?usp=sf_linkdla przedsiębiorców MSP:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5X-DruKkJ9f4eUeP1LbsNEJoISnQFEyhtUyhXTSeXUsuNCg/viewform?usp=sf_linkdla osób niepełnosprawnych:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXpL9cQ3mtMNmxpSGPoBX_p5W1JCghpQvdtMV8h5KguyYv1w/viewform?usp=sf_linkAnkiety w formie PDF w wersji do wydruku: dla mieszkańców:LINKdla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych :LINKdla absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:LINKdla osób bezrobotnych:LINKdla osób pracujących:LINKdla przedsiębiorców MSP:LINKdla osób niepełnosprawnych:LINK

Czytaj więcej...

16

02

2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJEŹDZIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJEŹDZIE  Wójt Gminy Ujazd ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe z siedzibą: 97-225  Ujazd, ul. Tomaszowska 1.I.      Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:1.      Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora - wymagania obligatoryjne warunkujące dopuszczenie kandydata do II etapu postępowania konkursowego:1)      obywatelstwo polskie;2)      wykształcenie wyższe, preferowane będzie wykształcenie o kierunku lub specjalności bibliotekoznawstwo, filologia polska, kulturoznawstwo, zarządzanie lub pokrewne,3)      co najmniej 5-cio letni staż pracy;4)      przedstawienie autorskiego programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej  w Ujeździe;5)      znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;6)      dobry stan zdrowia;7)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;8)      brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. 2.      Merytoryczne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora – podlegające ocenie w II etapie postępowania konkursowego:1)      kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;2)      predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;3)      znajomość specyfiki kulturalno-społecznej gminy Ujazd;4)      znajomość aktów prawnych i problematyki z zakresu organizacji, zarządzania, funkcjonowania i finansowania instytucji kultury;5)      znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej; II.     Warunki pracy na stanowisku:1)      miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe, ul. Tomaszowska 1, 97-225 Ujazd;2)      zatrudnienie na podstawie powołania  na czas określony 5 lat;3)      wymiar czasu pracy – ½ etatu;4)      przewidywany termin zatrudnienia – 1 kwietnia 2021 r.5)      obiekt nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. III.  Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:1)    kierowanie bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej;2)    pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w bibliotece;3)    wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych;4)    udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora Biblioteki;5)    prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;6)    opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawianie ichOrganizatorowi;7)    poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;8)    przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami,9)    realizowanie zadań statutowych, IV.  Oferty kandydatów powinny zawierać:1)      pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe,2)      pisemny, autorski program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe,3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,4)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),5)      kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,6)      oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,7)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych orazo korzystaniu z pełni praw publicznych;8)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,9)      oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,10)  oświadczenie o treści:„ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe. Zostałam (łem) poinformowana (y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”11)  podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty) V.     Składanie dokumentów:Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składaćw zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe" w terminie do 10 marca 2021 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd lub przesłać listownie na adres urzędu. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Ujeździe. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej. VI.             Informacje dodatkowe :1)      zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu;2)      konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: - I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; - II etap: rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;3)      przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji przez Wójta Gminy Ujazd o powołaniu Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe, nastąpi w ciągu 21 dni po upływie składania ofert;4)      informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 44 719 21 11).  Kwestionariusz osobowy - DOCXKlauzula informacyjna - PDFOgłoszenie o konkursie na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe - PDF 

Czytaj więcej...

centrum opus rozpoczęcie naboru wniosków

10

02

2021

Centrum OPUS rozpoczęło nabór wniosków na wsparcie dla grup nieformalnych i NGO

Czytaj więcej...

logo

08

02

2021

Ankieta dotycząca analizy potrzeb mieszkańców w kontekście wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia LGD ''BUD-UJ RAZEM''

Szanowni Państwo!Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej analizy potrzeb mieszkańców w kontekście wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia  LGD "BUD-UJ RAZEM". Niniejsza ankieta ma na celu poznanie oczekiwań mieszkańców LGD, w związku z obecną sytuacją epidemiczna panującą w kraju. Dzięki Państwa odpowiedziom możliwa będzie ponowna weryfikacja LSR oraz naniesienie ewentualnych korekt w tym zakresie. Badanie trwa od 03.02.2021r do dnia 19.02.2021r.Link do ankiety znajdziecie Państwo poniżej:http://buduj.eu/portal-news-178-zachecamy_panstwa_do_wypelnienia_ankiety_dot._analizy_potrzeb_mieszkancow_w_kontekscie_naniesienia_zmian_w_lokalnej_strategii_rozwoju_stowarzyszenia_lgd_quot;bud_uj_razemquot;.html?fbclid=IwAR27-t7nsc1_iloNJ-RkhvJUcDZygLPZI6l07c4y5xnT83j6WkMLA2u5e2E Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Czytaj więcej...

AWARIA

25

01

2021

UWAGA!!!!

Czytaj więcej...

plakat a4 w sprawie konkursu śnieżny dekalog

22

01

2021

KONKURS PLASTYCZNO-FILMOWY „ŚNIEŻNY DEKALOG”

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOW NA STRONIE - http://www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku

Czytaj więcej...

plakat 500+

21

01

2021

RODZINA 500+ - ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ DZIŚ

Czytaj więcej...

21

01

2021

ANKIETA ELEKTROCNZINA DOTYCZĄCA ZAOPATRZENIA W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Ministerstwo Infrastruktury prosi i zachęca konsumentów, ekspertów, właścicieli lub administratorów dużych obiektów priorytetowych oraz przedsiębiorstwa spożywcze do wypełnienia ankiet.LINK DO ANKIETY - https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta

Czytaj więcej...

wspólna polityka rolna

20

01

2021

ZGŁOŚ UWAGI DO PROJEKTU PLANU STRATEGICZNEGO DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Czytaj więcej...

zaproszenie na darmowe szkolenie jak założyć żłobek

19

01

2021

Bezpłatne szkolenie „Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes”

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter