Aktualności

17

02

2020

Spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego „Łódzkie na Plus”

Link do wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/events/1044490615921215/

Czytaj więcej...

13

02

2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W UJEŹDZIE

Wójt Gminy Ujazd ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe z siedzibą w Osiedlu Niewiadów 43, 97-225  Ujazd I.      Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu: 1.      Wymagania obowiązkowe: 1)      obywatelstwo polskie; 2)      wykształcenie wyższe; 3)      co najmniej 5-cio letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w zakresie kultury; 4)      przedstawienie autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe; 5)      znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych; 6)      dobry stan zdrowia; 7)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 8)      brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. 2.      Wymagania dodatkowe: 1)      kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista; 2)      predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną; 3)      predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem; 4)      doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, seniorami oraz z innymi środowiskami twórczymi; 5)   doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury; 6)   znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej; 7)   prawo jazdy kat. B; II.     Warunki pracy na stanowisku: 1)      miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, Osiedle Niewiadów 43, 97-225 Ujazd; 2)      zatrudnienie na podstawie powołania  na czas określony 6 lat; 3)      pełny wymiar czasu pracy; 4)      przewidywany termin zatrudnienia – 1 kwietnia 2020 r. 5)      obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. III.  Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 1)    kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka; 2)    pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku; 3)    wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych; 4)    udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora Ośrodka; 5)    prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi; 6)    opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawianie ich Organizatorowi; 7)    poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej; 8)    przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami. IV.  Oferty kandydatów powinny zawierać: 1)      pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe, 2)      pisemny, autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe, 3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 4)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.), 5)      kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, 6)      oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 7)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; 8)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 9)      oświadczenie o treści: „ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe. Zostałam (łem) poinformowana (y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem” 10)  podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)   V. Składanie dokumentów: Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe" w terminie do 6 marca 2020 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe, ul. Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd lub przesłać listownie na adres urzędu. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Ujeździe. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.   VI. Informacje dodatkowe : 1) zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu; 2) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: - I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; - II etap: rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie; 3) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji przez Wójta Gminy Ujazd o  powołaniu Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe, nastąpi w ciągu 21 dni po upływie składania ofert; 4)  informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 44 719 23 96).                                                                                                                          Wójt Gminy                                                                                                          (-) mgr inż. Artur PawlakKwestionariusz osobowyKlauzula informacyjnaOgłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe

Czytaj więcej...

11

02

2020

Odnawialne źródła energii w Gminie Ujazd - etap II

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Ujazd informuje, że do dnia 18 lutego 2020 roku będzie prowadzony nabór mieszkańców Gminy zainteresowanych udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii. W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych netto zakupu i montażu: 1.            Instalacji kolektorów słonecznych służących do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Wykonywana instalacja uwzględnia zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, szacowane na podstawie liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym oraz rocznego zużycia wody, 2.            Instalacji fotowoltaicznych zamieniająca energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego. Wykonywana instalacja uwzględnia zapotrzebowanie na energię elektryczną na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej. 3.            Wymiany kotłów opalanych węglem na piec opalany biomasą (pellet) spełniający warunki techniczne dla kotła co najmniej klasy 5. Głównym celem wymiany pieców jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Wstępne warunki uczestnictwa: 1.            Łączna moc instalacji fotowoltaicznych nie może przekroczyć 6,5 kWp. 2.            Uczestnik musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości oraz wyraża zgodę na użyczenie Gminie Ujazd nieruchomości w celu wykonania dokumentacji projektowej oraz na cele realizacji projektu. 3.            Uczestnik wyraża zgodę na to, że przez okres trwałości projektu tj. 5 lat od daty zakończenia projektu,  instalacja powstała w jego wyniku będzie własnością Gminy Ujazd, a po zakończeniu tego okresu zostanie mu przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym na podstawie odrębnej umowy. 4.            Uczestnik deklaruje udział finansowy w kosztach realizacji projektu tj. Mieszkaniec ponosi koszt wykonania dokumentacji projektowej instalacji urządzenia  ok. 1 800,00 zł. (do 28.02.2020 r.). Wysokość jaką poniesie gospodarstwo domowe to 15 % kosztów netto (zakupu instalacji) + podatek Vat 8% od wkładu własnego oraz wszystkie niezbędne koszty niekwalifikowane związane z zakupem i montażem wybranej instalacji. Mieszkaniec we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie prace przygotowawcze i remontowe, które wykraczają poza zakres odtworzeniowy, a są niezbędne do pełnej instalacji urządzeń (np. wykonanie części niekwalifikowanych instalacji, przeróbek instalacji co, cwu, wentylacyjnej, wkładu kominowego, zakup grzałki itp.). Ostateczna wysokość udziału finansowego w kosztach zostanie ustalona w umowie wewnątrz projektowej zawieranej z Mieszkańcem po uzyskaniu dofinansowania przez Gminę oraz po procedurze przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych.Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. 5.            Uczestnik składa oświadczenie o nieprowadzeniu działalność gospodarczej, rolniczej oraz agroturystyki w budynku mieszkalnym pod adresem zgłaszanej nieruchomości. 6.            Złożenie w Urzędzie Gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie - z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych decyduje kolejność zgłoszeń. 7.            Uczestnik składa  oświadczenie, że  nie posiada jakichkolwiek zaległych (wymagalnych) zobowiązań finansowych wobec Gminy Ujazd z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. (dotyczy zobowiązań wymagalnych do dnia 31.01.2020r.) Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązani są w terminie do 18.02.2020r. złożyć w Urzędzie Gminy w Ujeździe osobiście (pokój nr 22) od poniedziałku do piątku wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Formularze dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe  (pokój nr 22) oraz na stronie internetowej: Dokumenty do pobrania: Prezentacja OZEDeklaracjaZałącznik nr 1 do deklaracji zgłoszeniowejOświadczenieUmowa użyczenia Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu 44 719 21 29  wew. 43 oraz w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 22.Informacja dla mieszkańców - 2020 r.

Czytaj więcej...

20

01

2020

„Dobry czas na biznes! – Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej” - zaproszenie na spotkanie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Dobry czas na biznes! – Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej”. Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2020 r,, w godz. 12:00 – 14:00 w sali konferencyjne Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, I piętro. Program spotkania zakłada omówienie następujących zagadnień: 1.Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej dla osób fizycznych:     - poniżej 30 roku życia – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;     - powyżej 30 roku życia – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;     - zamieszkałych na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020;     - pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;     - wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 2.Źródła informacji o Funduszach Europejskich. 3.Konsultacje indywidualne. W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3987-spotkanie-informacyjne-pn-dobry-czas-na-biznes-fundusze-europejskie-na-otwarcie-dzialalnosci-gospodarczej pod przyciskiem „Weź udział”. Rekrutacja trwa do 28.01.2020 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie Ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów tel. 44 633 34 63, 44 633 05 13 www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Czytaj więcej...

20

01

2020

Uwaga! Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi  nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej: W dniu 03.02.2020 r. w godzinach 8:00-15:00 w miejscowości Maksymów dz. 215/5, 215/3,215/17. W dniu 03.02.2020 r. i 04.02.2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00 w miejscowościach Stasiolas oraz Kolonia Ujazd.

Czytaj więcej...

I Otwarty konkurs ofert

14

01

2020

I otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Ujazd z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2020 r.Ogłoszenia Wójta Gminy Ujazd z dnia 7 stycznia 2020 roku dotyczące otwartego konkursu ofertUchwała Nr XVII/145/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rokWzór oferty realizacji zadania publicznegoWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Czytaj więcej...

07

01

2020

Awaria sieci wodociągowej w Ujeździe

ZGKiM informuje, że w dniu 07.01.2020 r. w związku z awarią sieci wodociągowej na Placu Wolności w Ujeździe od godziny 12:00 do czasu usunięcia awarii nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostaną objęte miejscowości: Ujazd - ul. Wolborska, ul. Leśna, ul. Zagajnikowa, część ulicy Kościelnej, Plac Wolności, Ujazd - Przedmieście, Kolonia Ujazd, Stasiolas, Helenów.

Czytaj więcej...

Zmiana kont bankowych Urzedu Gminy w Ujeździe !!!

02

01

2020

Zmiana kont bankowych Gminy Ujazd !!!

Rachunki bankowe Gminy Ujazd obowiązujące od 11 stycznia 2020 roku: 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030 Rachunek bankowy z tytułu opłaty m.in. skarbowej, eksploatacyjnej, targowej, za zajęcie pasa drogowego 55 9291 0001 0170 4068 2000 0050 Rachunek bankowy z tytułu dochodów  z działalności gospodarczej 48 9291 0001 0170 4068 2000 0370 Rachunek bankowy z tytułu wadium, depozytu 68 9291 0001 0170 4068 2000 0010 Rachunek bankowy budżetu dla dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach z urzędów skarbowych  Uwaga !!! Wpłaty z tytułu podatków lokalnych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać na indywidualnie nadany numer rachunku bankowego. O nowych numerach indywidualnych rachunków bankowych Mieszkańcy zostaną powiadomieni pisemnie, przed terminem płatności w decyzjach w sprawie wymiaru podatku na rok 2020 oraz zawiadomieniach  o wysokościach opłaty za odbiór odpadów.  Obsługę kasową od 11 stycznia 2020 roku prowadzi Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Filia w Ujeździe Plac Wolności 12 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:15  Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy w Ujeździe pod nr telefonu 44 719 21 29 wew. 38, numer pokoju 16

Czytaj więcej...

1

23

12

2019

Wigilia w klubie Senior + w Ujeździe

Wigilia w klubie Senior + w Ujeździe Odbyło się spotkanie Wigilijne uczestników klubu Senior + w Ujeździe, na które przybyli: Wójt Gminy Ujazd Pan Artur Pawlak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Grzegorz Wilkowski oraz Dyrektor Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Pani Jolanta Łuczka-Nita.  Swoją obecnością zaszczyciła również Pani Irena Plucińska poetka ziemi opoczyńskiej. Koordynator klubu Senior + Jolanta Szmidt powitała zaproszonych gości. Składając życzenia wszystkim uczestnikom spotkania życzyła: „Łamiąc się białym opłatkiem, życzę Wam oby „czar” Bożego Narodzenia na zawsze pozostał w Waszych sercach i byście wracając szczęśliwi po Świętach do Waszych zajęć, obdarzali się uśmiechem, dobrocią i życzliwością”. Następnie przekazała również życzenia w postaci bombek choinkowych od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg dla Seniorów Gminy Ujazd, dla Pana Wójta Artura Pawlaka za podejmowane inicjatywy na rzecz Seniorów Gminnych oraz na ręce Przewodniczącego Rady Gminy dla wszystkich radnych za udzielane wsparcie Seniorom. W swoich życzeniach Wójt Gminy Ujazd Pan Artur Pawlak podkreślił jak ważną rolę pełnią Seniorzy życząc dużo zdrowia oraz jak najdłuższej aktywności. Przy tradycyjnych potrawach wigilijnych śpiewano kolejnym, rozkoszowano się poezją z tomiku Pani Ireny Plucińskiej „Nie wszystko jest różowe” z mottem poetki: „Nie wszystko jest różowe A może szczęście to tylko senne widziadło Wiem, że istnieje Ale nigdy mnie nie nawiedziło”

Czytaj więcej...

13

12

2019

Akcja odławiania bezpańskich psów w miejscowości Osiedle Niewiadów

Urząd Gminy w Ujeździe informuje, że w dniu 19.12.2019r. (czwartek) zostanie przeprowadzona akcja odławiania bezpańskich psów, błąkających się po terenie Osiedla Niewiadów. Odławianie psów dokonywać będą wykwalifikowani pracownicy schroniska, z którym Gmina Ujazd ma podpisaną umowę.   Mając na uwadze powyższe, prosi się właścicieli psów o zachowanie szczególnej ochrony i nadzoru nad swoimi pupilami (nie pozostawiać psów bez nadzoru).                                                                                                                      Wójt Gminy Ujazd                                                                                                               (-) mgr inż. Artur Pawlak

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter